เอกสารดาวน์โหลด


ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖


02/04/2561 11:30:38

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000