การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2560การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2560 @ ภาคใต้ ดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

ขอขอบคุณทีมงานภาคใต้ ที่เป็นกำลังสำคัญ คณะกรรมการสภา คณาจารย์ ทีมงานสภา และที่สำคัญที่สุด คือ สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ทุกท่าน ที่มาร่วมกันทบทวนความรู้ และเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญกับวิชาชีพของพวกเรา ... มีความสุขที่ได้อยู่ในบรรยากาศแห่วการเรียนรู้ และความเป็นพี่เป็นน้องกันของพวกเรา หากมีสิ่งใดขาดเลยไปขออภัยมาด้วยนะครับ และพบกัน ครั้งที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 25-27 กันยายน 2560

ขอขอบคุณทุกท่าน

อ.ดร.ปริญญา จิตอร่าม (อ.นิก)
ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 15 กันนายน 2560


18/09/2560 09:50:02 รองโฆษกสภาฯ
1709

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง