ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็นด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน      ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2561 

3. วิธีการแสดงความคิดเห็น : สามารถแสดงความคิดเห็นตามท้ายประกาศนี้ได้

3.1 ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชน  www.ccph.or.th  (ตอบออนไลน์ใน google form ของเว็บสภา ทางลิงก์ https://goo.gl/forms/u0AJHpCOkiuoUm6U2 )
3.2 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สภาการสาธารณสุขชุมชน  
เลขที่ 88/20 อาคาร ๕ ชั้น ๕  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ (สภาจะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นแก่ชมรม/องค์กร/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3.3 ทางโทรสาร : 0 2591 9187(สามารถปริ้นท์แบบฟอร์มเฉพาะหน้าแบบแสดงความคิดเห็น เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ส่งfax มาที่สภาครับ)
 ** ดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=9 
☆สามารถเทียบอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายพรบ. (สูงสุดไม่เกินนี้) กับร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ที่สภายกร่างขึ้นได้ครับ

ช่วยๆกันส่งข้อมูลและแสดงความคิดเห็นนะครับ เพื่อสภาจะได้นำไปประมวลผล ประกอบกฏกระทรวง. และดำเนินการให้สภานายกพิเศษพิจารณาลงนาม. และส่งต่อครม./สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

และหลังกฏกระทรวงถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา. เราจะได้ประกาศกำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยเร่งด่วนครับ

#ช่วยๆกันนะครับเพื่อวิชาชีพของเรา

ริซกี สาร๊ะ
กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
๑๕.๐๓.๖๑


15/03/2561 09:31:03 ผู้ดูแลระบบ
1794

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง