สภาการสาธารณสุขชุมชนมีนโยบายปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีนโยบายที่ จะปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยขอให้ท่านโปรดดำเนินการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์สภาการสาธารณสุข
ชุมชน www.ccph.or.th หัวข้อ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก และพิมพ์ใบปะหน้าส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐานของท่าน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : https://ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=41


13/11/2561 18:36:54 โฆษกสภาฯ
9820

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง