คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน


1.นายไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธาณสุขชุมชน
2.นายมานะ เปาทุย อุปนายกสภาการสาธาณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข อุปนายกสภาการสาธาณสุขชุมชนคนที่สอง
4.นายโสภณ เมฆธน กรรมการ
5.นายปิ่น นันทะเสน กรรมการ
6.รองศาสตรจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล กรรมการ
7.นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร กรรมการ
8.นายสัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการ
9.รองศาสตราจารย์(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการ
10.รองศาสตรจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการ
11.นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ กรรมการ
12.นายอาคม ทองธิราช กรรมการ
13.นายวราสิทธ์ กาญจนสูตร กรรมการ
14.รองศาสตรจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการ
15.นายเนรมิต จันทร์ทอง กรรมการ
16.นายอเนก ทิมทับ กรรมการ
17.นายคำผล วงศ์สุริยา กรรมการ
18.นายริซกี สาร๊ะ กรรมการ
19.นายประเมธ ช่วยศิริ กรรมการ
20.ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการ
21.นายประดิษฐ์ ขัติยเนตร กรรมการ
22.นายสมศักดิ์ จึงตระกูล กรรมการ
23.ดร.สมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์ กรรมการ
24.นายสุพจน์ เจริญพร กรรมการ

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000