เอกสารดาวน์โหลด


โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562

เชิญสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่น 1 ประจำปี 2562

จัดโดย : สภาการสาธารณสุขชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความเข้าใจในหลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. มีความรู้ความเข้าใจในข้อพึงระวังทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ในการดูแลผู้รับบริการสาธารณสุข
3. มีความเข้าใจประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ได้รับความรู้ในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อนำไปประกอบการรับรองนับหน่วยคะแนนเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย :
สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการ

กำหนดการ : เดือนสิงหาคม 2562
- อบรม 2 วัน
- พิธีมอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และเข็มที่ระลึกโลโก้สภาฯ
- มอบใบประกาศรับรองการอบรมจริยธรรมและกฎหมาย รุ่น 1 ปี 2562

สถานที่จัดอบรม รวม 4 ภาค ~ 1,000 - 2,000 คน
- ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
- ภาคกลาง กรุงเทพฯ หรือ จ.นนทบุรี
- ภาคอิสาน จ.ขอนแก่น หรือ จ.อุดรธานี
- ภาคใต้ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ค่าลงทะเบียน : คนละ 2,000 บาท 2 วัน รวมเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง


ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายมานะ เปาทุย
อุปนายกสภาคนที่หนึ่ง
อนุกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ

อนุมัติโครงการ :
นายไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
26-4-2562


09/07/2562 16:33:45

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง