พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
2 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562
3 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. 2563
4 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2561
5 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562
6 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2563
7 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นพ.ศ. 2563
8 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561
9 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นของสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561
10 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นของสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
11 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว พ.ศ. 2563
12 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2562
13 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2563
14 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562
15 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561
16 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2561
17 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561
18 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2563
19 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564
20 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดในการบำบัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. 2563
21 ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2564
22 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ. 2563
23 ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2563
24 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
25 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564
26 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2564
27 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
28 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2564
29 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2551
30 ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง และการรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2564
31 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564
32 กรรมการสภาการสาธารณสขุชุมชนวาระที่ 2 (พ.ศ.2563-2566)

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง