เชิญสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562เชิญสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่น  1 ประจำปี 2562

จัดโดย : สภาการสาธารณสุขชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความเข้าใจในหลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   
2. มีความรู้ความเข้าใจในข้อพึงระวังทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ในการดูแลผู้รับบริการสาธารณสุข   
3. มีความเข้าใจประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
4. ได้รับความรู้ในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อนำไปประกอบการรับรองนับหน่วยคะแนนเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน    

กลุ่มเป้าหมาย :
สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการ

กำหนดการ : เดือนสิงหาคม 2562
- อบรม 2 วัน
- พิธีมอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และเข็มที่ระลึกโลโก้สภาฯ
- มอบใบประกาศรับรองการอบรมจริยธรรมและกฎหมาย รุ่น 1 ปี 2562

สถานที่จัดอบรม รวม 4 ภาค ~ 1,000 - 2,000 คน
- ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
- ภาคกลาง กรุงเทพฯ หรือ จ.นนทบุรี
- ภาคอิสาน จ.ขอนแก่น หรือ จ.อุดรธานี
- ภาคใต้ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ค่าลงทะเบียน : คนละ 2,000 บาท 2 วัน รวมเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง


ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายมานะ เปาทุย
อุปนายกสภาคนที่หนึ่ง
อนุกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ

อนุมัติโครงการ :
นายไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
26-4-2562


เอกสารดาวน์โหลด :

1. หนังสือเวียน.pdf | ดาวน์โหลด

2. เรียน คณบดี.pdf | ดาวน์โหลด

3. เรียน ท้องถิ่นจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด

4. เรียน นพ.สสจ..pdf | ดาวน์โหลด

5. เรียน นายก อบจ..pdf | ดาวน์โหลด

6. เรียน นายกเมืองพัทยา.pdf | ดาวน์โหลด

7. เรียน ผอ. รพศ, รพท..pdf | ดาวน์โหลด

8. เรียน ผอ.รพช..pdf | ดาวน์โหลด

9. เรียน ผู้ว่า กทม..pdf | ดาวน์โหลด

10. เรียน สาธารณสุขอำเภอ.pdf | ดาวน์โหลด

11. เรียน อธิบดีกรม.pdf | ดาวน์โหลด

12. เรียนผู้ว่าฯ.pdf | ดาวน์โหลด

13. เชิญ นายก อบต..pdf | ดาวน์โหลด

14. เชิญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองและนคร.pdf | ดาวน์โหลด

15. เรียน คณบดีและอธิการบดี (เพิ่มเติม).pdf | ดาวน์โหลด

16. เรียน ผอ. สำนักงานเขตสุขภาพ.pdf | ดาวน์โหลด

17. เรียน..........pdf | ดาวน์โหลด

18. โครงการ_edit.pdf | ดาวน์โหลด

19. หนังสือประชาสัมพันธ์(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข).pdf | ดาวน์โหลด


29/05/2562 16:15:02 โฆษกสภาฯ
2264

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง