แบบเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน1- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. ....
ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=64

2- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=65

ตอบแบบสอบถามคลิก : http://bit.ly/2X0rSFS

หรือสแกน qrcode ด้านบน

 

 


26/06/2562 22:35:35 โฆษกสภาฯ
1510

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง