ผลการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒     ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 แล้วนั้น

     บัดนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้จัดส่ง (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเพื่อประกาศในพระราชกฤษฎีกา ต่อไป

     สภาการสาธารณสุขชุมชน


เอกสารดาวน์โหลด :

1. ร่างมคอ1.pdf | ดาวน์โหลด


15/01/2563 17:12:04 ผู้ดูแลระบบ
643

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง